در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علم و فناوری مازندران

نحوه ارسال فکس ویژه اعضای محترم هیأت علمی

شما گرامیان از این پس می توانید از امکان ارسال فکس در سامانه دیدگاه استفاده نمایید.

جهت مشاهده راهنمای ارسال فکس، آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر خود کپی نمایید:

https://mazust.ac.ir/URL/fax


راهنمای کامل کار با سامانه اتوماسیون دیدگاه

جهت مشاهده راهنمای کار با سامانه اتوماسیون دیدگاه آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر خود کپی نمایید:

https://mazust.ac.ir/URL/auto